"Per Mariam ad Christum."

Křest

 „Nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do Království Božího“ (Jan 3,5)

Křest patří mezi tři tzv. iniciační svátosti (společně se svátostmi biřmováním a eucharistií), tedy mezi svátosti, které nás přijímají do společenství církve. Křest nám otevírá bránu k ostatním svátostem. Při křtu se poprvé setkáváme s Kristem tváří v tvář, je to chvíle, během které je nám předáno semínko víry, o které máme pečovat, aby z něho vyrostl strom přinášející dobré ovoce. Je to osvobození od hříchu a znovuzrození pro život v Duchu Svatém.


Stát se křesťanem vyžadovalo už od apoštolských dob projít cestu uvedení do křesťanského života (katechumenát) v několika úsecích. Svátost křtu je v dnešní době možno udělovat dětem i dospělým. Podle toho také vypadá příprava na křest:


krest diteteKřest dětí: Malé děti mohou být pokřtěny, pokud budou ve víře také dále vychovávány. Alespoň jeden z rodičů má být tedy schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností. Velkou pomocí ve výchově pak rodičům může být i náboženství, které se učí na faře během školního roku. Kmotr má rodičům v tomto úkolu pomáhat, má být biřmován a také podle křesťanské víry žít. Rodiče se na křest dítěte připravují zpravidla 3 – 6 týdnů. O konkrétních formálních požadavcích jsou rodiče informováni knězem, který přípravu na křest vede.


Křest dospělých je udělován na základě svobodného rozhodnutí dospělého člověka. Obvykle mu předchází období katechumenátu, tedy přípravy, která trvá asi 16měsíců (začátek se zahájením školního roku a ukončení o Velikonocích následujícího roku). Kmotrem by měl být člověk splňující stejné požadavky jako při křtu dětí, tedy má to být člověk pokřtěný v římskokatolické církvi, také biřmovaný a svým příkladem má být katechumenovi oporou pro jeho duchovní život.

 krest katechumen

Webn banner 234 60

Otevřené brány