"Per Mariam ad Christum."

Eucharistie

Ježíš říká: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“ (Jan 6,35.54) Eucharistie pozvedá člověka z omezenosti pozemského života do života věčného. (Michael Marsch)

 

eucharistieNejčastější bohoslužbou v katolických kostelech je bezesporu mše. Věřící se při ní scházejí ke společné modlitbě a také jako Ježíšovi učedníci se chtějí setkat se svým Pánem. Na základě Ježíšových slov při poslední večeři věříme, že Ježíš je mimořádným způsobem přítomen ve svém slově (Písmo svaté) a v pokrmu chleba a vína (eucharistie). Věříme, že se při mši svaté zpřítomňuje Ježíšova oběť za naši spásu, protože on sám řekl "To čiňte na mou památku". Pojem eucharistie vychází z řeckého eucharistein – vzdávat díky a je připomínkou Ježíšova vzdávání díků při poslední večeři, kdy řekl, že chléb a víno se stávají jeho tělem a krví. Nazýváme ji také Svaté přijímání a Nejsvětější svátost oltářní.

 

Název mše svatá pochází z latinského závěrečného vyzvání při bohoslužbě: "Ite missa est", což se překládá: "Jděte, jste vysláni". Eucharistie je pro nás výbavou, pokrmem na cestu. Na cestu životem do našeho nebeského domova; na cestu za svými povinnostmi, na cestu k lidem se kterými žijeme, na cestu k lidem, kteří o Kristu a jeho plánu spásy nevědí. Kristus sám tak může a chce být přítomen v našem běžném životě. Chce nám být posilou, nápojem a pokrmen. Eucharistie je jednou z cest, po kterých k nám přichází zmrtvýchvstalý Kristus. Skrze ni vchází do našich životů, do našich radostí i strastí.

 

Eucharistii může přijímat každý pokřtěný katolík, který žije ve společenství církve, účastní se života farnosti, je smířen s Bohem (chodí ke svátosti smíření) žije-li s někým, tak v církevně uzavřeném manželství (svátost manželství).

 

Eucharistie se roznáší také nemocným a starým lidem, kteří nemohou přijít do kostela. Někdy je také Eucharistie vystavena slavnostním způsobem v rámci modlitby, která se nazývá adorace (lat. klanění).

 

Příprava na přijetí eucharistie většinou probíhá v rámci výuky náboženství ve 3. třídě ZŠ, je spojena také s přípravou na svátost smíření. Dospělí zájemci se mohou osobně domluvit s farářem.

 

poslední večeře 

Webn banner 234 60

Otevřené brány