"Per Mariam ad Christum."
  • foto 04
  • foto 02
  • foto 07
  • foto 06
  • foto 08
  • foto 03
  • foto 01
  • foto 05

První svaté příjímání 2013

Video zachycuje krátký sestřih z prvního svatého přijímání, které se uskutečnilo v neděli 2. června 2013 ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě.

Od 19. června si můžete vyzvednout DVD z prvního svatého přijímání na faře.

 

Růžencová pouť 2012

Video zachycuje průběh pouti k Panně Marii Růžencové. Slavností průvod z farního kostela Neposkvrněného početí Panny Marie, do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Tato mariánská slavnost pokračuje již tradiční Nocí mladých s Marií v předvečer hlavního svátku. Slavnou nedělní mši sloužil Jan Graubner. Ilustrační video k výstavě Podoby víry.

 

Pastýřský list Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zod­povědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovr­šením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. (Ez 36,26) Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

Bohoslužby pro děti

Milé děti a rodiče. Jsem rád, když se společně setkáváme při mších svatých v pátek a v neděli v 10.15. Spolu s panem kaplanem se snažíme srozumitelně přiblížit texty Písma svatého a v tomto roce také život sv. Cyrila a Metoděje. Rodiče, prosím vás o spolupráci. Přijděte častěji i v pátek na mši sv., která je určena především pro děti. Těším se na další společné setkání s Pánem.

O. Josef

Pastýřský list Velikonoce 2013

Drazí bratři a sestry,

dnes jsme plni radosti, protože Kristus zvítězil. Byl zabit, ale žije, protože přemohl smrt. Naše radost je tak veliká, protože zvítězil ten, který vzal na sebe naše hříchy a zemřel za nás jako smírná oběť. Byl přibit na kříž jako dlužní úpis za naše viny. Zaplatil za nás svou smrtí. Přesto žije a my jsme svobodní od hříchu. To je obrovský důvod k radosti i vděčnosti.

Pastýřský list k majetkovému vyrovnání

Bratři a sestry,

milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista (srov. Ef 1,2)

Na začátku roku 2013, kdy začal platit zákon o majetkovém narovnání, vás chceme seznámit s širším pohledem na tuto skutečnost. Podle sdělovacích prostředků můžeme vypadat jako ti, kteří touží po majetku. Odpůrci nám vytýkají, že zrazujeme Kristovu chudobu. Někteří se ptáte, jestli bychom se neměli raději všeho majetku vzdát v duchu evangelia, které říká: „Kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty“ (Lk 6,29). Tento zákon se však netýká jen restitucí, i když se mu tak říká. Je především o nezávislosti a novém způsobu financování církví.

Pastýřský list pro dobu postní 2013

Drazí bratři a sestry,

vstoupili jsme do doby postní, kterou se připravujeme na Velikonoce, svátky našeho vykoupení. Jejich oslava by měla přinést novou svobodu i naději všem, kteří pravdivě uznají Krista za Vykupitele, plně na něj spolehnou a nechají se jím vést i za cenu, že je to bude něco stát, že půjdou proti proudu. Vykoupení je Boží dar, který si nemůžeme zasloužit, ale z naší strany se musíme připravit na jeho přijetí, a ten dar si musíme chránit, abychom jej neztratili.

Děkanátní spolčo mladých

Pozvánka pro všechny mladé z děkanátu, kterří se pravidelně scházejí a zažívají spolu mnoho skvělých a nezapomenutelných okamžiků. Srdečně Tě zveme mezi sebe.

Děkanátní spolčo na facebooku, navštiv nás ZDE.

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury