"Per Mariam ad Christum."
  • image4
  • image3
  • image5
  • image1
  • image7
  • image6
  • image8
  • image2

Pastýřský list Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zod­povědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovr­šením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. (Ez 36,26) Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

V Roce víry jsem Vás několika pastýřskými listy vyzval ke konkrétním krokům. Při­pomeňme si, že při vyhlášení Roku víry jsem Vám napsal: V našich farnostech uspořá­dáme krátké kurzy modlitby, pro které jsem připravil malou pomůcku. Rád bych, abyste se zapojili všichni, kteří jen trochu můžete. Poznání Boha není jen věcí rozumu, ale i srdce a vůle. Čím hlubší je osobní vztah, tím větší je touha po dalším poznání. Čím větší je ra­dost z Boha, ze života s ním, tím větší je touha přivést k němu všechny, na kterých nám záleží. Doufám, že většina z Vás se Malé školy modlitby ve společenstvích účastnila a dnes cítíte touhu přivádět k Bohu ostatní lidi.

Na Vánoce jsem Vám psal: Zvu Vás nejen k častému svatému přijímání a opako­vanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou také chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím uka­zujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.

Na začátku velkého postu jsme pojmenovali některé vážné hříchy, které je nutné od­soudit, a je třeba pomoci těm, kteří se chtějí dostat z jejich pout. Pro mnohé může být změna životního stylu těžká a všechno se nemusí podařit hned. Proto jsem Vás vyzval k vzájemné modlitbě, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i naši konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsled­ků jejich obrácení.

A o Velikonocích: Vím, že pro někoho z Vás může být těžké mluvit o své víře, o intimním životě s Bohem. Prosím však, najděte odvahu a nemluvte mezi sebou o skandálech a špatných příkladech, které nám předkládá televize, ale vyznejte svou víru tím, že budete mluvit o svém vztahu k Bohu a jeho velkých skutcích. Překonejte ostych a začněte ve své rodině. Snad právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost jako apoštolové. Mluv­te také s Bohem, jak každý sám, tak společně. Vaše společná modlitba je bohoslužbou rodinné církve. Prožívejte neděli, která každý týden připomíná velikonoční událost vzkříšení jako skutečný svátek. V neděli ať je středem celého dne mše svatá. V neděli nepracujeme, ale slavíme, odpočíváme v Boží přítomnosti. Nekonejme ani domácí prá­ce, pokud nejsou opravdu nutné, a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k ne­dělní práci prodavače.

Nežijeme-li už tedy podle těla, ale podle Ducha, pak přidejme další oblast: Žijme tak skromně, abychom mohli odmítat nákupy i letní dovolené na půjčky, i když vypa­dají výhodně. Senioři, odmítejte předváděcí akce, na kterých se necháte přesvědčit k nevýhodným půjčkám. Učme se nejprve šetřit na to, co chceme pořídit, a nespadneme do otroctví dluhových pastí. Nevytloukejme klín klínem. Dejme se vést Duchem Sva­tým, ne touhou po majetku a požitku, potřebou mít všechno, co mají druzí. Umějme se radovat z víry, z Boha a jeho darů. Pak budeme skutečně svobodní a radost z Hospodi­na bude naší silou (Neh 8,10).

Naše příprava dnes vrcholí a Pán, který nám dal svého Svatého Ducha, nás dnes po­sílá do světa, abychom byli jeho svědky. Vybavil nás a posílá nás: Jděte do celého svě­ta a získávejte mi učedníky. Dnes vyjděme jako misionáři do svého okolí. Dělme se o svou víru s nevěřícími slovem i skutkem. Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty, kteří mezi nás přijdou jen občas, nebo přestali na bohoslužby chodit. Laskavě je pozvěte, případně nabídněte pomoc při zapojení do bohoslužby a přípravě na svátosti. Nepočítejte jen s přesvědčivostí svých slov a argumentů, ale modlitbou a obětí jim vyprošujte potřebnou milost a buďte vytrvalí. O tom, co se Vám s Boží po­mocí podaří, mi pak napište. Těším se na Vaše svědectví, na dopisy spolupracovníků pastýři, který Vám posílá pastýřské listy.

S prosbou „Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář země“, každému Vám ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo dotaci na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář Panny Marie Lurdské finanční příspěvek ve výši 300 000 Kč.


Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.


Na obnovu kulturní pamárky "Kostel Neposkvrněného početí Panny Marie" poskytlo dotaci Ministerstvo kultury částkou 250 000 Kč a Městský úřad Uherský Brod 62 000 Kč.

 

ministerstva-kultury