"Per Mariam ad Christum."
  • image1
  • image3
  • image8
  • image5
  • image7
  • image2
  • image6
  • image4

Pastýřský list Seslání Ducha Svatého 2013

Drazí přátelé,

sestoupením Ducha Svatého na apoštoly se dovršila jejich formace a oni přijali zod­povědnost za život a rozvoj církve. I pro nás, kteří prožíváme Rok víry, je dnešek dovr­šením naší duchovní obnovy a dnem vyslání budovat církev, jejíž členové nežijí podle těla, ale podle Ducha (Řím 8,4). Dnes znovu prožíváme Boží příslib: Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. (Ez 36,26) Ti, kdo se nechávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové (Řím 8,14), ujistil nás dnes apoštol Pavel.

V Roce víry jsem Vás několika pastýřskými listy vyzval ke konkrétním krokům. Při­pomeňme si, že při vyhlášení Roku víry jsem Vám napsal: V našich farnostech uspořá­dáme krátké kurzy modlitby, pro které jsem připravil malou pomůcku. Rád bych, abyste se zapojili všichni, kteří jen trochu můžete. Poznání Boha není jen věcí rozumu, ale i srdce a vůle. Čím hlubší je osobní vztah, tím větší je touha po dalším poznání. Čím větší je ra­dost z Boha, ze života s ním, tím větší je touha přivést k němu všechny, na kterých nám záleží. Doufám, že většina z Vás se Malé školy modlitby ve společenstvích účastnila a dnes cítíte touhu přivádět k Bohu ostatní lidi.

Na Vánoce jsem Vám psal: Zvu Vás nejen k častému svatému přijímání a opako­vanému hlubokému prožívání vánoční radosti z narození Krista ve svém srdci, nebo k návštěvám svatostánku s tichým nasloucháním, přátelským zahleděním a posvátným klaněním, ale i k pohledu víry na sebe a na všechny, kteří jsou také chrámem Božím. Kéž hloubka setkání s Bohem nás vede k úsilí o čisté srdce dobře připravené pro vzácného Hosta. Kéž úcta k Bohu, jemuž je zasvěcen chrám, ve kterém se s Bohem setkáváme, nás vede k zachování posvátného ticha v kostele i mimo bohoslužbu, protože tím uka­zujeme, jak hluboký vztah k Bohu máme.

Na začátku velkého postu jsme pojmenovali některé vážné hříchy, které je nutné od­soudit, a je třeba pomoci těm, kteří se chtějí dostat z jejich pout. Pro mnohé může být změna životního stylu těžká a všechno se nemusí podařit hned. Proto jsem Vás vyzval k vzájemné modlitbě, zvláště za ty, kteří chtějí změnit život, ale nemají dost sil a kromě Boží milosti potřebují i naši konkrétní pomoc při řešení hmotných či finančních důsled­ků jejich obrácení.

A o Velikonocích: Vím, že pro někoho z Vás může být těžké mluvit o své víře, o intimním životě s Bohem. Prosím však, najděte odvahu a nemluvte mezi sebou o skandálech a špatných příkladech, které nám předkládá televize, ale vyznejte svou víru tím, že budete mluvit o svém vztahu k Bohu a jeho velkých skutcích. Překonejte ostych a začněte ve své rodině. Snad právě v té chvíli zakusíte Ježíšovu přítomnost jako apoštolové. Mluv­te také s Bohem, jak každý sám, tak společně. Vaše společná modlitba je bohoslužbou rodinné církve. Prožívejte neděli, která každý týden připomíná velikonoční událost vzkříšení jako skutečný svátek. V neděli ať je středem celého dne mše svatá. V neděli nepracujeme, ale slavíme, odpočíváme v Boží přítomnosti. Nekonejme ani domácí prá­ce, pokud nejsou opravdu nutné, a nechoďme ani nakupovat, abychom nenutili k ne­dělní práci prodavače.

Nežijeme-li už tedy podle těla, ale podle Ducha, pak přidejme další oblast: Žijme tak skromně, abychom mohli odmítat nákupy i letní dovolené na půjčky, i když vypa­dají výhodně. Senioři, odmítejte předváděcí akce, na kterých se necháte přesvědčit k nevýhodným půjčkám. Učme se nejprve šetřit na to, co chceme pořídit, a nespadneme do otroctví dluhových pastí. Nevytloukejme klín klínem. Dejme se vést Duchem Sva­tým, ne touhou po majetku a požitku, potřebou mít všechno, co mají druzí. Umějme se radovat z víry, z Boha a jeho darů. Pak budeme skutečně svobodní a radost z Hospodi­na bude naší silou (Neh 8,10).

Naše příprava dnes vrcholí a Pán, který nám dal svého Svatého Ducha, nás dnes po­sílá do světa, abychom byli jeho svědky. Vybavil nás a posílá nás: Jděte do celého svě­ta a získávejte mi učedníky. Dnes vyjděme jako misionáři do svého okolí. Dělme se o svou víru s nevěřícími slovem i skutkem. Nabídněme jim pomoc při poznání Ježíše. Mysleme i na ty, kteří mezi nás přijdou jen občas, nebo přestali na bohoslužby chodit. Laskavě je pozvěte, případně nabídněte pomoc při zapojení do bohoslužby a přípravě na svátosti. Nepočítejte jen s přesvědčivostí svých slov a argumentů, ale modlitbou a obětí jim vyprošujte potřebnou milost a buďte vytrvalí. O tom, co se Vám s Boží po­mocí podaří, mi pak napište. Těším se na Vaše svědectví, na dopisy spolupracovníků pastýři, který Vám posílá pastýřské listy.

S prosbou „Sešli svého Ducha, Pane, a obnov tvář země“, každému Vám ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury