"Per Mariam ad Christum."
  • image4
  • image5
  • image6
  • image2
  • image7
  • image3
  • image1
  • image8

Pastýřský list Letnice 2014

Drazí přátelé,logo arcibiskup Jan Graubner

v Roku rodiny jsme doputovali k Letnicím. Ježíš Kristus, když naplnil své vykupitelské poslání na zemi a jako vítěz nad hříchem a smrtí se navrátil ke svému Otci, seslal své církvi Svatého Ducha, aby on naplnil, co Kristus hlásal, aby uskutečnil Boží království na zemi. O Letnicích se uskutečňuje nové stvoření. Naplňují se starozákonní proroctví: Vložím svůj zákon do jejich nitra. Dám vám nové srdce, vložím do vás nového ducha. Ten, který nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, v den, kdy si Izraelité připomínali přijetí Zákona na hoře Sinaj, odevzdal své církvi Ducha Svatého jako nový, duchovní zákon. Kdo má Ducha Svatého, miluje, tedy zachovává největší přikázání, přikázání lásky k Bohu a bližnímu.

To platí pro všechny křesťany, ale přiznejme, že zcela zvláště pro vás, manžele a manželky, protože vy jste přijali svátost manželství jako svátost lásky. Vy máte stavovské poslání: být zvláštními strážci lásky v církvi a ve společnosti. Ve svátosti manželství se křesťanští manželé stávají znamením tajemství jednoty a plodné lásky mezi Kristem a církví, a také se na tomto tajemství podílejí. Dostávají sílu, aby si navzájem pomáhali ke svatosti v manželském životě a při rození a vychovávání dětí. Rodina jako škola života a lásky je nejdůležitějším místem, kde se další generace učí prakticky milovat skutečnou láskou, která hledá dobro druhého a nevzdává se, ani když je to těžké, láskou, která je obětavá a věrná, shovívavá, dobrosrdečná, nezávidí, nevychloubá se, nenadýmá, nedělá, co se nepatří, nemyslí jen a jen na sebe, nerozčiluje se, zapomíná, když jí někdo ublíží, má zármutek, když se dělá něco špatného, ale raduje se, když lidé žijí podle pravdy. Láska všechno omlouvá, všemu věří, nikdy nad nikým nezoufá, všechno vydrží. Láska nikdy nepřestává.

Ano, taková je láska Ducha Svatého. Být křesťanem, který se zrodil z křestní vody a z Ducha Svatého, znamená nechat v sobě milovat Boha. Naopak: Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom smyslu jsou vaše rodiny školou lásky i víry. Předáváním umění milovat učíte děti poznávat Boha, který je Láska. Svět bez lásky nemá budoucnost, a proto nemá ani naději.

Odvěký nepřítel člověka, ďábel, kterého Ježíš na kříži porazil, se pochopitelně stále snaží vyrvat Kristu ty, které on vykoupil. Proto svádí lidi k hříchu, proto útočí na manželství, někdy sobectvím, chtivostí či nevěrností, někdy chce zatížit svědomí hrozným hříchem potratů, ba dokonce útočí na manželství jako instituci. Přesvědčuje lidi, že manželství je zbytečné a někteří politici s ním vysloveně spolupracují, když ekonomicky znevýhodňují sezdané manžely. Lidská láska zlého ducha popuzuje. Manželství je svátost lásky. A proto je ďábel touží zničit. Mnohé manželské problémy však lze překonat odpuštěním, které je výsostným skutkem lásky a které ďábla doslova pokládá na lopatky. Když milujeme, vítězíme nad ďáblem. Mnozí to máte dobře vyzkoušené.

Proto vás, přátelé, upřímně vyzývám, vzývejte denně Ducha Svatého a proste ho i mnohokrát za den, aby k vám přišel. Nevíte, jak v určité chvíli reagovat, aby to bylo dobře, aby to bylo podle slov Pána Ježíše? Řekněte prostě: Přijď, Duchu Svatý, a dej mi světlo. Duch Svatý přijde a naučí vás všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl já, slibuje Pán Ježíš.

Pociťujete slabost, máte v sobě nejistotu či chaos? Proste: Přijď, Duchu Svatý, a ty sám mně vnukni, jak se mám modlit o sílu. Apoštol Pavel vás ujišťuje: Duch přichází na pomoc v naší slabosti. Vždyť ani nevíme, zač se máme vhodně modlit. A tu Duch sám se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a Bůh, který zná přesně, co je uvnitř, ví, co Duch žádá, a že jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Z vlastní zkušenosti vás mohu ujistit, že je to spolehlivá cesta. Sám vzývám tak krátce Ducha Svatého mnohokrát za den, zvláště když mám něco říci. On skutečně přichází a působí. Vím však, že se musím ještě mnoho učit a rád bych v tom pokračoval společně s vámi.

Dnešním dnem končí doba velikonoční a vstupujeme do takzvaného období během roku, které skončí myšlenkami na poslední soud a slavností Krista Krále. Jestli jsme v jiných liturgických dobách hleděli na biblická období dějin spásy, pak toto období je obdobím života církve a působení Ducha Svatého, obdobím, které spoluvytváříme jako spoluodpovědní. Žijeme ve světě, kde je stálý boj dobra a zla. Lidé světsky smýšlející se někdy hodně liší od našeho poslání. Nezapomínejme, že dary Ducha, zvláště poznání Boha a schopnost milovat, nám byly dány proto, abychom mohli být užiteční. Ty dary nemáme jen pro sebe. Čím více jich rozdáme, tím budeme bohatší, protože Bůh je štědrý a naší velkorysostí se nikdy nedá zahanbit. Ničeho se nebojme, pokud se necháme vést Duchem Svatým. Žijte duchovně, a nepropadnete žádostem těla. Zakusíte bohaté plody života v Duchu Svatém, protože ovoce Ducha je láska, radost pokoj, shovívavost, vlídnost, dobrota, věrnost, tichost, zdrženlivost. Těším se, že i toto bohatství zazáří v našich rodinách, že nebudeme tyto vlastnosti jen čekat od druhých, ale sami se těmito plody staneme přitažlivějšími pro lásku druhých. Na každé rodině záleží. Čím krásnější a pevnější bude rodina, tím šťastnější bude i naše společnost.

Přijď, Duchu Svatý, a přebývej v našich rodinách, aby byly chrámem tvé lásky, místem, kde roste Boží království, nová kultura života a nová civilizace lásky.

O to spolu s vámi usiluje a všem ze srdce žehná

arcibiskup Jan

 Pastýřský list ke stažení ZDE.

Webn banner 234 60

Dotace

Ministerstvo kultury poskytlo v roce 2019 finanční podporu ve výši 300.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny s obrazem Bohorodičky v kostele NPPM v Uherském Brodě.

 

Na projektu Otevřených bran se jako každý rok podílí město Uherský Brod částkou 15 000 Kč a Zlínský kraj částkou 10 000 Kč.
Akce "NOC KOSTELŮ" byla finančně podpořena Městem Uherský Brod částkou 5.000 Kč.

 

Zlínský kraj poskytl v roce 2019 finanční podporu ve výši 255.000 Kč na obnovu (restaurování) movité kulturní památky - boční oltář sv. Rodiny v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Uherském Brodě.

 

ministerstva-kultury